بدیهی است، بسیاری از مردم این کار را در وبسایت های خود انجام می‌دهند. با این حال، شما می‌توانید در رسانه های اجتماعی، سایت های ویدئویی، انجمن ها، و یا لیست ایمیل های خود نیز تبلیغ کنید.
در آینده راهکارهای بیشتری ارائه می‌دهم و هر یک را به صورت کامل توضیح می‌دهم.