پاسخ به این سوال سخت سخت است، اما پاسخ واقعی این است که: بستگی به خود شما دارد.
شما با توجه به امکاناتی که در دست دارید و نیز نوع مخاطبانی که به آنها دسترسی دارید می‌توانید بهترین روش را انتخاب کنید.