به یاد داشته باشید که روش‌های CPA گاهی می‌توانند ترکیبی از هم باشند. مثلا شاید سایتی هم به ازای کلیک های انجام شده و هم درصدی از فروش را به شما بدهد. در کل بایستی همه شرایط را بررسی کنید و سپس شروع به همکاری کنید.