برخی از سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند برای تشویق شما در جذب همکاران دیگر (حریفان شما) به ازای معرفی همکاران فعال به شما پاداش می‌دهند.