cash per action یعنی پول به ازای اقدام و یا cost per action یعنی هزینه در هر اقدام است.
تبلیغ کنندگان از این برنامه ها برای افزایش فروش خود، جذب فروشنده، دریافت بازدید کننده بیشتر برای وب سایت خود، و یا حتی نمایش نام تجاری خود استفاده می‌کنند.
برای انجام این کار، تبلیغ کنندگان برنامه هایی جهت همکاری با کاربران اینترنت ایجاد می‌کنند و آنها را برای انجام اقدامات مورد نظر خود به ازای پرداخت مقدار مشخص شده دعوت می‌کنند.

به طور معمول، 4 نوع از برنامه های CPA وجود دارد:
  • CPS: پرداخت در هر فروش. پرداخت ممکن است یک مقدار ثابت و یا درصدی از فروش باشد.
  • CPL: پرداخت به ازای پر کردن یک فرم. مثلا از شما می خواهند که بازدید کنندگان سایت خود را برای عضویت، تکمیل فرم و ... در سایت آنها تشویق کنید
  • CPC: در این نوع همکاری پرداخت وابسته به هر کلیک است.
  • CPM: در این نوع همکاری پرداخت به ازای نمایش دادن تبلیغ است.